Semalt: ferollama traffigi siziň maglumatlaryňyza nähili täsir edýär

Ralol gatnawy näme? Näme üçin bu möhüm? “ Semalt” -yň uly müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Jek Miller, ugrukdyryş traffiginiň başga bir çeşme arkaly sahypaňyza girýän traffigiň bir bölegidigini düşündirýär. Çeşme başga bir domenden baglanyşyk bolup biler. Google Analytics web sahypaňyza girmezden ozal web trafiginiň nirededigini derrew bilýär. Şonuň üçin (Google Analytics) bu web sahypalarynyň domen atlaryny hasabatlarynda ýol hereketi çeşmesi hökmünde görkezer.

Ralollama traffigini aýyrsaňyz, maglumatlaryňyz nähili täsir edýär?

Düzgüne görä, ugrukdyryjylar awtomatiki usulda täze sessiýalary başlaýarlar. Şeýle-de bolsa, haýsydyr bir ugrukdyryjy çeşmäni aýyrmagy saýlasaňyz, aýrylan domenlerden web traffigi täze sessiýalara sebäp bolmaýar. Görnüşi ýaly, täze sessiýalary başlamak üçin ugrukdyryjy traffigi isleseňiz, domenleri bu sanaw sanawyna goşmaly dälsiňiz.

Aboveokardaky ssenariýadan, ugrukdyrmalaryň täze sessiýalara sebäp bolýandygy sebäpli, ugrukdyrmalary hasaba almazdan, bu siziň seanslaryňyzyň hasaplanyşyna täsir edýändigini aňladýar. Bu özara baglanyşyk, ugrukdyrmalaryňyza baglylykda ýeke ýa-da birnäçe seans hökmünde hasaplanyp bilner. Mysal üçin, mysite.com-daky ulanyjy web sahypaňyza girýär; yourite.com soň bolsa mysite.com-a gaýdyp gelýär. Web sahypaňyzy (yourite.com) aýyrmadyk bolsaňyz, iki sessiýa hem hasaplanýar. Her gezek mysite.com-a düşende. Başga bir tarapdan, özüňiziň.com-yňyzy aýyrsaňyz, diňe bir sessiýa başlar. Ine, ugrukdyryjy traffigi hasaba almazdan, seanslaryňyzyň sanalmagyna nähili täsir edýär.

Referüz tutmalaryň umumy ulanylyşy

 • üçünji tarap tölegleri gaýtadan işlemek üçin
 • domen yzarlamasy

Aýyrmak sanawy

Diňe bir domenden we onuň aşaky domenlerinden web trafiginiň aýrylyp bilinjekdigini bilmelisiňiz. Sub-setir gabat gelýän domenden traffik ýok.

Mysal üçin, web sahypasyndan ugrukdyryjy traffigi aýyrsaňyz, web sahypasy.com domeninden we başga.website.com domeninden web traffigi aýrylýar. Başga bir web sahypasyndan web traffigi hem aýrylmaýar.

Ralollama sanawyny nädip döretmeli?

 • Google Analytics hasabyňyza girip başlaň
 • 'Admin' -e basyň
 • hasabyň sütüniniň bir ýerinde açylýan menýuny ulanyp, düzetmek isleýän emlägiňizi saýlaň
 • Gözleg-Maglumat düwmesine basyň
 • “Referral-Exclusion-List” -e basyň
 • domen adyny goşuň, soňra sanawyňyzy dörediň
 • üýtgeşmeleri tygşytlaň, gitmek gowy

Aýyrmak sanawyndan bir domeni nädip aýyrmaly?

Näme üçindir domeniň sanawdan çykarylmagyny täzeden gözden geçirmegiňizi iň gowy bilýän bolsaňyz, aňsatlyk bilen edip bilersiňiz. Aboveokardaky ädimleri ownuk jikme-jikliklerden başga ulanyň - ugrukdyrma däl-de, aýyryň. Domeni öçürmek düwmesine basyp, soň üýtgeşmeleri ýazdyryň.

Suwlary barlaň

Synag sanawyňyzyň synagdan geçirilendigine göz ýetiriň. Hünärmenler Google-yň Tag kömekçisi ýazgysyny ulanmagy maslahat berýärler. Nämäniň aýrylýandygyny we nämäniň ýokdugyny size aýdyp berer.

Trafikden çykarylan traffigiň hasabatyňyzda henizem peýda bolýan wagtlary bolýar. Bu bolup biler, sebäbi:

 • ulanyjylar sanawdan çykmazdan ozal sahypaňyza girdiler
 • bellikleri ulanyp bilerler

mass gmail